Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego w Brudzowicach


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kultura.siewierz.pl


Siewierz: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego w Brudzowicach w celu utworzenia centrum kulturalno-edukacyjnego integrującego społeczność sołectwa
Numer ogłoszenia: 35901 - 2012; data zamieszczenia: 14.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury , ul. Słowackiego 2a, 42-470 Siewierz, woj. śląskie, tel. 32 67 41 649, faks 32 67 44 257.

·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego w Brudzowicach w celu utworzenia centrum kulturalno-edukacyjnego integrującego społeczność sołectwa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego w Brudzowicach, w celu utworzenia Centrum Kulturalno-Edukacyjnego, integrującego społeczność sołectwa, na którą składa się przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku, budowa zbiornika na nieczystości ciekłe, budowa parkingu, budowa instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej i c.w.u., budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa instalacji wewnętrznej elektrycznej w budynku zlokalizowanym w Brudzowicach przy ulicy Szkolnej 2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1.Przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku w tym: a) budowa ścian działowych w celu wydzielenia sanitariatów, pomieszczenia magazynowego, aneksu kuchennego oraz szatni, b) poszerzenie wiatrołapu wraz z wymianą drzwi, c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, d) poszerzenie płyty wejściowej wraz z wykonaniem zewnętrznych schodów żelbetowych i płyty podestowej, e) zadaszenie płyty wejściowej, f) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, g) ocieplenie podłogi w całym budynku, wykonanie wylewek oraz montaż paneli podłogowych, h) wykonanie konstrukcji drewnianej dachu i pokrycie dachu blachą stalowa dachówkową na istniejącym stropodachu wraz z ociepleniem dachu, i) ocieplenie ścian budynku wraz z wykonaniem tynku akrylowego; 2. Budowę zbiornika na nieczystości ciekłe w tym: a) wykonanie płyty betonowej w celu posadowienia zbiornika, b) wykonanie ścian z prefabrykowanych kręgów betonowych na zaprawie cementowej, c) wykonanie płyty stropowej żelbetowej, d) montaż włazów żeliwnych na podmurówce z cegły klinkierowej, e) wykonanie wentylacji poprzez rurę wywiewna z blachy ocynkowanej, f) wykonanie izolacji poziomej i pionowej z dwóch warstw papy na lepiku, g) budowa przyłącza kanalizacyjnego; 3. Budowę parkingu w tym: a) wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych wraz z drogą dojazdową, b) budowa parkingu dla 3 samochodów osobowych na 10 stanowisk z kostki brukowej wraz z podbudową, c) wykonanie chodników o nawierzchni z kostki brukowej; 4. Budowę instalacji centralnego ogrzewania w tym: a) dostawa i montaż gazowego kotła kondensacyjnego dwufunkcyjnego z regulatorem pokojowym, b) wykonanie instalacji rozdzielającej z rur i kształtek polipropylenowych, c) dostawa i montaż grzejników stalowych płytowych z konwekcyjnym ożebrowaniem, d) dostawa i montaż armatury ( zawory kulowe odcinające, rozdzielacz, głowice termostatyczne); 5. Budowę instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i c.w.u. w tym: a) wykonanie instalacji wody ciepłej i zimnej z rur i kształtek polipropylenowych, b) dostawa i montaż baterii czerpalnych, c) dostawa i montaż armatury (zestaw wodomierzowy, kulowe i kątowe zawory odcinające), d) wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur i kształtek kielichowych z polichlorku winylu, e) wykonanie odpowietrzenia instalacji; 6. Budowę wewnętrznej instalacji gazowej w tym: a) wykonanie instalacji z rur stalowych czarnych, b) dostawa i montaż armatury (kurki gazowe, gazomierz), c) dostawa i montaż kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem; 7. Budowę wewnętrznej instalacji elektrycznej w tym: a) budowa przyłącza napowietrznego do budynku, b) przeniesienie istniejącego licznika, c) wykonanie tablicy głównej, d) wykonanie instalacji oświetlenia, e) instalacja gniazd wtykowych, f) wykonanie tablicy komputerów, g) instalacja oprawy oświetleniowej zewnętrznej na elewacji budynku, h) zainstalowanie gniazda trójfazowego, i) wykonanie ochrony przeciwporażeniowej, j) wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej Wykonawca ponadto będzie zobowiązany do: a)urządzenia terenu budowy i odpowiedniego jego zabezpieczenia, b)wykonania robót zabezpieczających i odtworzeniowych zgodnie z projektem, c)wykonania ewentualnych przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia tych mediów, d)poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej e)wykonania i stosowania w praktyce zapisów projektu organizacji i technologii robót z uwzględnieniem warunków bhp, f)oznakowania terenu budowy i zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń bhp, g)wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie Zamawiającego w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót, h)zgłoszenia Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających i)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji: robót, ich części, urządzeń lub też elementów istniejących - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, j)wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, k)zapewnienia uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, l)utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, m)uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, n)wykonania robót z należytą starannością nie powodującego uszkodzenia istniejących sieci uzbrojenia terenu, a w przypadku takiego uszkodzenia wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt o)przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, że z uzgodnień szczególnych wynika większy zakres odtworzenia), p)zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu wytyczenia, bieżącej kontroli i inwentaryzacji oraz naniesienia wykonanych elementów na zasoby geodezyjne (inwentaryzacja powykonawcza), q)wykonania innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Pozostałe warunki zlecenia: 1.Przedmiar robót jest elementem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej. Ewentualne błędy w przedmiarze nie będą stanowiły podstawy do roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie będzie zobowiązany do przedłożenia najpóźniej w dniu podpisania umowy kosztorysu na kwotę ofertową. 2.Materiały budowlane, urządzenia i ich producenci ewentualnie wymienione w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót zostały wskazane przykładowo. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 3.W trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały i urządzenia do akceptacji Zamawiającemu na co najmniej 14 dni przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem. 4.Niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych, sprzętu oraz inne korzystanie z działek prywatnych bez uprzedniego uzgodnienia z właścicielami nieruchomości warunków wejścia w teren prywatny. 5.Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania prawidłowego przebiegu prac oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 6.Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot umowy nie mniejszej niż 36 miesięcy liczonej od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu końcowego - co zostanie potwierdzone na formularzu ofertowym - zał. Nr 1 do siwz. 7.Warunki płatności: wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, termin płatności do 30 dni, przelew. 8.Na realizację zadania Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8, 45.33.11.00-7, 45.33.00.00-9, 45.33.30.00-0, 45.31.12.00-2, 45.22.33.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu;b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 33 8441 0001 0000 0000 0231 0004 - Bank Spółdzielczy w Siewierzu z dopiskiem wadium

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    nie dotyczy

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Posiadanie wiedzy i doświadczenia, potwierdzone: wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwóch robót ogólnobudowlanych o wartości prac brutto 300 000 zł. każda. Na potwierdzenie powyższego warunku Zamawiający żąda: a)Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - wg zał. nr 4, b)Dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    nie dotyczy

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Dysponowanie osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia t.j. : a)Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b)Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, c)Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Na potwierdzenie powyższego warunku Zamawiający żąda: a) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami wg zał. Nr 5. b)Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg zał. Nr 5A. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej w zakresie: Posiadania opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 300 000 zł. Na potwierdzenie powyższych warunków Zamawiający żąda: Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terIII.3.2) Wiedza i doświadczeniequot;font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:9.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbolnbsp;minu składania w span style=quot;/spanquot;Times New Roman quot;quot;sans-serifMsoNormalspan style=niosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń: 1.Formularz oferty wg zał. Nr 1. 2.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę (y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg zał. Nr 2. 4.Potwierdzenie wpłaty wadium Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę powinien złożyć osobno dokumenty wymienione w części III 4.2)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kultura.siewierz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu ul. Słowackiego 2a 42-470 Siewierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu ul. Słowackiego 2a 42-470 Siewierz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Na realizację zadania Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Zamawiający nie przewiduje: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, zawarcia umowy ramowej, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, oraz nie przewiduje ograniczeń ubiegania się o zamówienie publiczne wynikających z art. 29 ust. 4 ustawy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niemargin-left:22.5ptquot;sans-serifquot;Arialspan style=font-size:9.0pt; font-family:quot;Arial